Veri Sorumlusu:        İMMUNAT BİTKİSEL İLAÇ A.Ş.

Dirmil Mah. İnönü Cad. NO: 63 / 3 BODRUM/ MUĞLA

Biz, İMMUNAT BİTKİSEL İLAÇ A.Ş. olarak; tüketicilerimiz, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile  bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 3. Doğru ve güncel olarak,
 4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile

KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması, hizmet/ürün satış pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Şirket birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisine girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması amacıyla ya da bizim ve/veya bağlı olduğumuz şirket ve iştiraklerin tabi olduğu kanun ve mevzuat tarafından öngörülen raporlama, saklama, muhafaza etme ve sair yükümlülüklerimizle, grup şirketleri/bağlı şirketler olarak yapılacak iş planı ve risk analizlerinin yürütülmesi ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz/grup şirketlerimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bağlı olduğumuz şirket ve iştirakleri/grup şirketleri ile de paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, hizmet sağlayıcılarımız, ifa yardımcılarımız, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya açık rızanızın varlığı ile, barındırma hizmeti alınan anlaşmalı firmalara olmak üzere yurt dışına aktarılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz, satış sonrası destek hizmetleri, pazar araştırması ve müşteri memnuniyet çalışmaları ve anketlerinin gerçekleştirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi için ve sizinle iletişim kurmamızı tercih ettiğiniz iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi için işlenebilecek, bu amaçla hizmet alınan tedarikçilerle, bayilerle, alt çalışanlarla ve şirketin bağlı/iştiraki bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak ve yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, online/basılı formlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, kartvizit, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi “KVKK Başvuru Formu” ile yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu ile yazılı talebi kisiselverilerim@immunat.com.tr adresine ıslak imzalı olarak veya immunat@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.